אורח ברוך הבא

לקבלת מידע על מבצעים, הנחות, ספרים חדשים ועוד

מאמרים בקבלה - חגים ומועדים

מלכויות זכרונות שופרות

ג' מוטיבים עיקריים אנו מוצאים בתפילת ראש השנה: מלכויות, זכרונות, ושופרות. וכך אומרת הגמרא במ' ראש השנה (דף ט"ז ע"א): "אמרו לפני בראש השנה מלכיות זכרונות ושופרות. מלכיות - כדי שתמליכוני עליכם. זכרונות - כדי שיעלה זכרוניכם לפני לטובה, ובמה? בשופר". על פי חכמת הקבלה אנו לומדים שכל שלושת הדברים הללו הם לגבי האדם ולא לגבי הקב"ה, שהרי הקב"ה אינו נזקק לכך שאנו נמליך אותו

קרא עוד

יום הכיפורים לפי הקבלה

בהלכה כתוב, שתיכף ומיד במוצאי יוה"כ, זריזין מקדימין למצוות ומתחילים לבנות את הסוכה. והענין הוא: הנה אנו אומרים הרבה פעמים ביוה"כ "על חטא", ואמר הרבי הברכת שלום זצ"ל שהענין הכללי בכל הרשימה הזאת שבעל חטא זה - על חטא שחטאנו לפניך בזה שלא השתדלנו לקנות אמונה.

קרא עוד

תפילת כהן גדול על פי הקבלה

פעם בשנה, ביום הכיפורים, הכהן הגדול היה נכנס לקודש הקודשים . וכך הייתה תפילתו של כהן גדול: "יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שתהיה שנה זו הבאה עלינו ועל כל עמך בית ישראל, בכל מקום שהם, אם שחונה גשומה", זאת אומרת אם השנה צריכה להיות שנה שחונה, בלי גשמים, אז שכן תהיה גשומה. תמוה מאד: פעם בשנה היה נכנס לקודש הקודשים וזה מה שהוא מבקש?!

קרא עוד

חג הסוכות על פי פנימיות התורה

מאמר מתוך ספר "הסולם"  מאת רבי אברהם מרדכי גוטליב שליט"א המביא עניינים ומנהגים שונים בחג הסוכות מבוארים על פי חכמת הקבלה ופנימיות התורה בדרכו של רבנו הרב אשלג- בעל הסולם ובנו הברכת שלום

קרא עוד

עשרה בטבת לפי הקבלה

עניינים הקשורים לצום י' בטבת על פי חכמת הקבלה בדרך בעל הסולם 

קרא עוד

בימים ההם בזמן הזה

נקדים יסוד גדול בתורת רבינו בעל הסולם זצוק"ל, דיש לחלק בהבנת לימוד התורה ב' אופנים: א' תורה דרשות הרבים, ב' תורה דרשות היחיד.

קרא עוד

הפיוט מעוז צור ישועתי לפי הקבלה

במזמור מעוז צור: "יוונים נקבצו עלי אזי בימי חשמנים ופרצו חומות מגדלי וטמאו כל השמנים"' ביאור הענין על פי חכמת הקבלה בדרך בעל הסולם: "יוונים נקבצו עלי" - נקבצו על האדם שיעבוד רק בשכלו, מדין התועלת וההגיון שבדבר.

קרא עוד

טרם יקראו אני אענה

עניינים הקשורים לצום י' בטבת על פי חכמת הקבלה בדרך בעל הסולם 

קרא עוד

מאמר המסביר את ענייני עשרה בטבת על פי חכמת הקבלה בדרך בעל הסולם

האם צום עשרה בטבת הוא רק זכר לארועים היסטוריים בחיי העם היהודי או שיש גם היום לכל אחד ואחת קשר לצום על החורבן?

קרא עוד

ט"ו בשבט על פי הקבלה

מאמר המסביר את ענייני חג ט"ו בשבט על פי חכמת הקבלה בדרך בעל הסולם

קרא עוד

פירות דקדושה

ענין הפירות שאוכלים בט"ו בשבט, הוא לרמז על כך שזהו ההבדל בין קדושה לטומאה. כל אדם צריך למצוא את ההבדל הזה, קודם כל כלפי עצמו, כי לכל אדם יש מצבים של קדושה ומצבים של טומאה. וצריך לדעת את ההבדל ביניהם, בכדי להתרחק מן הטומאה ובכדי להתקרב לקדושה.

קרא עוד

משנכנס אדר מרבין בשמחה

חז"ל אמרו: משנכנס אדר מרבין בשמחה, ברחוב חושבים: למה מרבים בשמחה? עוד מעט אוכלים אזני המן, מגילת אסתר, תחפושות... אבל הפירוש הוא הפוך ממה שחושבים ברחוב, שמעתי ממורי ורבי הברכת שלום זצ"ל, שהיה מפרש אדר מלשון אדרת שער.

קרא עוד

מה פירש מרבין בשמחה לפי הקבלה

מה פירוש "מרבין בשמחה"? פירש רבי ומורי הברכת שלום זצ"ל: להרבות בקו ימין זה נקרא "מרבין בשמחה", להרבות בהתבוננות בגדלות ה', שזה ממלא את האדם בשמחה ובשלמות. להרבות באמירת תודה לה' על כל חלק קטן שיש לאדם בקשר עם הבורא, על כל מגע שיש לו בתורה ומצוות בעניני קדושה.
 

קרא עוד

פרשת שקלים לפי הקבלה

ביאור פרשת שקלים בדרך עבודת ה' על פי חכמת הקבלה

קרא עוד

ענייני מגילת אסתר על פי חכמת הקבלה

מי שלומד את עניני המגילה בתלמוד עשר הספירות רואה שכל המגילה כולה היא סודות התורה וצריך יותר לפרש את המגילה לפי חכמת הקבלה על בסיס מה שכתוב שם.

קרא עוד

עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי

חז"ל אמרו במסכת מגילה- "מחייב איניש לבסומיה בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי", יש לפרש זאת על פי חכמת הקבלה ופנימיות התורה, המן נקרא זמן הירידות של האדם, שמרגיש את עצמו ארור, מרגיש שהוא מקולל. מרדכי זה זמן העליות של האדם, שהוא מרגיש את עצמו ברוך.

קרא עוד

ונהפוך הוא

כתוב "ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם". בספרים של ברסלב כתוב - יש עניין שנתהפך הכל לטובה. פירוש: האדם צריך מתחילה ללכת ולהגיע למצב שהוא רואה יותר ויותר את שפלותו, ורואה איך האויבים שבתוכו הולכים ומתגברים ולא משאירים שום חלקה טובה של קדושה.

קרא עוד

השם ניסן לפי הקבלה

לפרש השם ניסן על פי חכמת הקבלה- ניסן הוא לשון ניסים שלנו, ניסים שנעשו לנו. למעשה חודש ניסן הוא החודש המרכזי ביותר - עניין יציאת ישראל ממצרים מהווה גם את הבסיס הכללי של עם ישראל, וגם את הבסיס הפרטי של כל אדם. כל ענייני עבדות ה' והיציאה מהשעבוד לכוחות האהבה העצמית שנקראים מצרים.

קרא עוד

פרשת החודש על פי הקבלה

בשבת שלפני חודש ניסן קוראים את פרשת החודש: "החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה". נשאלת השאלה: למה דוקא החודש הזה של ניסן הוא ראש חודשים? הרבי ה"ברכת שלום" זצ"ל היה אומר: ניסן הוא מלשון "ניסים שלנו". לכן אנו עושים את החודש הזה הראש והראשון, כי כל השנה כולה נמשכת אחרי ההתחלה.

קרא עוד

פסח, מצה, מרור

מה שתמיד מעניין אותי זה מה אנחנו לומדים לעצמנו מענין הפסח, דרשות יפות אפשר לומר תמיד, אבל אני לא נמשך להגיד דרשות יפות. מצאתי שמופיע הרבה בספרי חסידות שלהגיד דברים שאין להם שייכות לפנימיות האדם אין בזה שום טעם. ולכן מה שמחפשים תמיד זה לראות מה השייכות בין כל דבר אלינו.

קרא עוד

חמץ ומצה לפי הקבלה

בחג הפסח אנו מצווים לבער את החמץ ולאכול מצה, על פי חכמת הקבלה לכל המצוות המעשיות ישנן שורשים רוחניים הקשורים לעבודת האדם. מאמר זה מבאר מה מסמלים החמץ והמצה בנפש האדם על פי חכמת הקבלה

קרא עוד

פסח שני על פי הקבלה

מאמר המבאר את ענייני חג פסח שני על פי הקבלה

קרא עוד

ספירת העומר לפי הקבלה

ענין ספירת העומר על פי חכמת הקבלה ופנימיות התורה מרמז על הכנת האדם את עצמו לקבלת התורה, והמילה ספירה היא מלשון ספיר שמאיר, באופן שבכל יום ויום מימות הספירה מאירה לנשמת האדם הארה אלוקית, המכשירה ומקדשת אותו לקראת אותה התגלות שיא - יום מתן תורה.
 

קרא עוד

ל"ג בעומר - פטירת רשב"י הקדוש

מאמר העוסק בעניני ל"ג בעומר, יום פטירתו של התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי.

קרא עוד

מעלת נשמתו של רשב"י

מאמר המבאר את ענייני ל"ג בעומר על פי חכמת הקבלה בדרך בעל הסולם

קרא עוד

חג שבועות - קבלת התורה

בפרשה המתארת את קבלת התורה כתוב כך: "ויהי ביום השלישי בהיות הבוקר, ויהי קולות וברקים וענן כבד על ההר וקול שופר חזק מאוד, ויחרד כל העם אשר במחנה", פירוש הדברים על פי פנימיות התורה:  "בהיות הבוקר", "הבוקר" הוא מלשון ביקורת, דהנה המבחן לכך שהאדם הולך בדרך האמת הוא - אם הוא בעל ביקורת.

קרא עוד

חג מתן תורה על פי הקבלה

ביאור עניינים שונים ממעמד מתן תורה על פי חכמת הקבלה בדרך בעל הסולם.

קרא עוד

חג השבועות- התנאים לקבלת התורה

מהי הם התנאים להם נדרשו בני ישראל כדי לקבל את התורה? 

קרא עוד

איכה ישבה בדד

"איכה ישבה בדד העיר רבתי עם היתה כאלמנה רבתי בגויים שרתי במדינות היתה למס". איך אפשר ללמוד את הפסוק הראשון במגילת איכה ע"פ דרך עבודת ה' של פנימיות התורה?

קרא עוד

צום י"ז בתמוז לפי הקבלה

צריכים אנו לדעת שהתורה הקדושה, ופרשות השבוע שאנו לומדים מדי שבת, וכן חגי ישראל ותעניות וימי האבל - הם לא באים לציין מאורעות הסטוריים גרידא, אנו לא עם שחי ע"פ זכרונות העבר ותו לא, אנו חיים בהווה וכל הזמנים והמועדים הללו מציינים ציונים בהווה, היום. 

קרא עוד

חורבן הבית לפי הקבלה

ימי בין המיצרים הם ימי חשבון הנפש לגבי הפרט והכלל. זמן זה, שהוא ביסודו זמן אבילות על חורבן בית המקדש, על סילוק שכינת בורא עולם מתוככי איש ישראל, הוא זמן המשמש להתבוננות האדם על עצמו ועל סביבתו, בכדי לידע את אשר טעון תיקון

קרא עוד

ט"ו באב לפי הקבלה

ביאור משמעות חג ט"ו באב על פי חכמת הקבלה בדרך בעל הסולם

קרא עוד